ดูหนังออนไลน์ฟรี

<?php get_header(); ?>

<?php // seed_banner_title(get_the_ID()); ?>

<div class=”s-container main-body <?php echo ‘-‘.$GLOBALS[‘s_blog_layout’]; ?>”>

<div id=”primary” class=”content-area”>
<h1 style=”text-align: center;”><strong>ดูหนังออนไลน์</strong></h1>
<?php echo do_shortcode( ‘

‘ ); ?>

<?php
if ( !is_paged() ) {
echo do_shortcode(‘

หนังใหม่ชนโรง [ดูทั้งหมด]

‘);
}

?>
<?php
$header = get_field(‘header’, ‘option’);
if($header){
echo ‘<div class=”home-detail”>’;
echo $header;
echo ‘</div>’;
}
?>
<main id=”main” class=”site-main”>

<?php
echo ‘<div class=”s-grid -m’.$GLOBALS[‘s_blog_columns_m’].’ -d’.$GLOBALS[‘s_blog_columns_d’].'”>’;
while ( have_posts() ) : the_post();
get_template_part( ‘template-parts/content’, $GLOBALS[‘s_blog_columns_d_style’]);
endwhile;
echo ‘</div>’;
seed_posts_navigation();
?>

</main>
<?php echo do_shortcode( ‘

‘ ); ?>
</div>
<?php get_sidebar(‘right’); ?>
<?php
switch ($GLOBALS[‘s_blog_layout’]) {
case ‘rightbar’:
get_sidebar(‘right’);
break;
case ‘leftbar’:
get_sidebar(‘left’);
break;
case ‘full-width’:
break;
default:
break;
}
?>
</div>

<?php get_footer(); ?>